LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS

informacija dėl šildymo sezono pradžią ir pabaigą reglamentuojančių teisės normų taikymo

 

Artėjant šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų, primename dėl šildymo sezono pradžią ir pabaigą reglamentuojančių teisės normų, apibrėžtų Šilumos ūkio įstatyme (toliau-įstatymas) (V.Ž., 2003, Nr.51-2254) bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau-taisyklės) (V.Ž., 2003, Nr. 70-3193; 2004, Nr. 115-4314), taikymo.

Šildymo sezono pradžią ar pabaigą pasirenka patys šilumos vartotojai
Visi šilumos vartotojai (t. sk. ir daugiabučių namų gyventojai), laikantis įstatymo 13 str. ir taisyklių 34, 36 ir 37 p. nuostatų bei įvykdžius 46, 47, 48 ir 49 p. reikalavimus, turi teisę pradėti ankščiau ar baigti vėliau savo pastatų šildymą negu savivaldybių institucijų skelbiama šildymo sezono pradžia ar pabaiga. Viena iš svarbiausių ir būtinų sąlygų pradėti šildymo sezoną - Pastato šilumos ūkio parengties aktas, kurio neturint be šilumos tiekėjo leidimo vartoti šilumą ir (ar) karštą vandenį draudžiama (taisyklių 48, 49 p.).

Šildymo sezono pradžios ar pabaigos skelbimas įprastine tvarka
Lietuvoje vidutinei lauko oro temperatūrai tris paras iš eilės esant žemesnei už +10 0C, savivaldybės institucijos, vadovaujantis taisyklių 32, 33 ir 35 punktais, skelbia šildymo sezono pradžią. Jeigu yra įvykdyti aukščiau minėtų taisyklių 46, 47, 48 ir 49 p. reikalavimai, Šilumos tiekimo įmonės, vadovaujantis savivaldybių sprendimais, įstatymo 13 str., taisyklių 32, 33, 34, 36, 37 ir 38 punktuose nustatyta tvarka pradeda šildymo sezoną visiems vartotojams.